Visszalépés a honlapra

COLOSSAL Rendezvénytechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Tájékoztató célja

A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) célja, hogy tájékoztatást adjon a COLOSSAL Rendezvénytechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1117 Budapest, Budafoki út 187-189., cégjegyzékszám: 01 09 685534, adószám: 11964555-2-43), a továbbiakban: Társaság, vagy Adatkezelő) által követett és alkalmazott adatkezelési gyakorlatról.

A Társaság email címe: [email protected], a Társaság Weboldala: www.colossalrental.hu

1.2. A Tájékoztató hatálya

1.2.1. A Tájékoztató a Társaság 1.2.2. pontjában rögzített adatkezelési tevékenységeivel érintett természetes személyek (a továbbiakban: Érintettek) személyes adataira vonatkozik.

1.2.2. A Társaság adatkezelési tevékenységei:

(1)   a Társaság jellemző szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló szerződések kezelése

(2)   a Társaság további tevékenységeinek megvalósítása érdekében kötött szerződések kezelése

(3)   a Weboldal „ELÉRHETŐSÉG” menüpontja alatti „Kérjen ajánlatot” funkció útján megvalósuló adatkezelés,

(4)   üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés,

(5)   a Weboldalon cookie technológia alkalmazása útján megvalósuló adatkezelés,

(6)   elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) útján megvalósuló adatkezelés.

1.2.3. A Társaság tevékenységéhez esetenként harmadik személyek közreműködését veszi igénybe. A Társaság rögzíti, hogy ezen harmadik személyek által felvett személyes adatok a Társaság részére nem kerülnek továbbításra, azokhoz a Társaságnak nincs hozzáférése, melyre tekintettel adatkezelést sem valósít meg. A harmadik személyek önálló adatkezelők.  

1.3. A Tájékoztató elérhetősége

A Tájékoztató, annak mindenkor hatályos változata mindenkor elérhető a Társaság 1.1. pontban rögzített székhelyén nyomtatott papír alapú formában, és a Weboldalon elektronikus formában az „Adatkezelési Tájékoztató” alatt.

1.4. A Tájékoztató módosítása

A Társaság jogosult a Tájékoztatót szükség szerint bármikor egyoldalúan, előzetes értesítés nélkül módosítani, a módosítást követő hatállyal. A Társaság a módosítás tényéről az Érintetteket az 1.3. pontban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatja.

1.5. Irányadó jogszabályok

A Társaság kijelenti, hogy adatkezelése megfelel a Tájékoztató és a hatályos jogszabályok [ideértve különösen, de nem kizárólagosan az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (a továbbiakban: GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek.

1.6. Fogalommeghatározások

A Tájékoztatóban használt, nagy kezdőbetűvel rendelkező, külön nem definiált fogalmak az 1.5. pontban megjelölt jogszabályokban meghatározott jelentéssel bírnak.

1.7. A személyes adatok valódisága, pontossága

A személyes adatokat az Érintett szolgáltatja a Társaság részére. A Társaság részére bármely módon szolgáltatott személyes adatok valódiságáért, pontosságáért kizárólag az Érintett tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Társaság nem vállal felelősséget, felelősségét e tekintetben kifejezetten kizárja.

1.8. Adatbiztonság

 A Társaság elkötelezett az Érintettek személyes adatainak védelme iránt, kiemelten fontosnak tartja az Érintettek információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A Társaság a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely a személyes adatok biztonságát szolgálja.

EGYES ADATKEZELÉSEK

A Társaság által folytatott egyes adatkezelések külön táblázatban kerülnek bemutatásra.

A Társaság szolgáltatásainak igénybevételével és nyújtásával kapcsolatban megvalósuló adatkezelés, a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

A Társaság általános tevékenységének adatkezelési szempontú leírása:

A Társaság elsősorban rendezvénytechnikai eszközök bérbeadásával és rendezvénytechnikai szolgáltatások nyújtásával foglalkozó gazdasági társaság.

A szolgáltatásokat igénybe vevő személyek majdnem kizárólagosan jogi személyek. A megrendelőkkel kapcsolatban személyes adatkezelés jellemzően csak a szerződés teljesítéséhez, illetve az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges mértékben és módon kerül sor.

A Társaság tulajdonát képező vagyontárgyak védelme körében elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) útján megvalósuló adatkezelés merül fel.

A Társaság személyes adatok gyűjtésére irányuló, vagy személyes adatok alapján nyújtandó tevékenységet nem végez.

A Társaság marketing tevékenysége a GDPR szerinti ún. ’profilalkotást’ nem tartalmaz.

A Társaság kiskorúak számára nem kínál szolgáltatást.

A Társaság személyes adatokat nem továbbít uniós külső határokat átlépve.

 

1. számú táblázat – szolgáltatási szerződések kezelése

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A szolgáltatásokat igénybe vevő személy (a továbbiakban: Megrendelő) és a Társaság között a szolgáltatások igénybevétele tárgyában szerződés jön létre. E szerződés létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a Megrendelő képviseletében eljáró személy(ek) jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése a szerződés részeként. A Megrendelő az alábbi módokon szolgáltat személyes adatot a Társaság részére és azok az alábbi módokon kerülnek kezelésre a szerződés részeként.
1.1.  A Megrendelő a szerződés megkötését megelőzően Érintettként megjelölt lépések, illetve a szerződés megkötésekor a szerződésben saját maga szolgáltat személyes adatot a Társaság részére üzleti kapcsolattartási célokra (kapcsolattartó személy(ek) feltüntetése ajánlati szakban, illetve a szerződésben).
1.2.  A szerződéseket a Társaság elektronikus adatbázisban (nyilvántartás) rögzíti, azt változás esetén módosítja, illetve a jogviszony megszűnte után, vagy külön felhívásra törli.
2. A kezelt személyes adatok:
2.1.  A szerződésben rögzített személyes adatok
  1. név
  2. email cím
  3. telefonszám
  4. céges postacím
  5. Érintett aláírása
  6. Megrendelő állampolgársága (természetes személy Megrendelő esetén)
  7. Megrendelő születési ideje (természetes személy Megrendelő esetén)
3. Az adatkezelés célja:
A 2.1 pontban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése (a szolgáltatások nyújtása).
4. Az adatkezelés jogalapja:
A 2.1. pontban meghatározott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A jogviszonyra irányuló ajánlatkérés, vagy ajánlat tevés, illetve a szerződés megkötése a Megrendelő részéről kifejezett szándéknyilatkozatnak minősül a szerződés létrehozására.
5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján, illetve a mindenkori jogszabályok szerint adójogi elévülésként meghatározott ideig kezeli.
6. Adatfeldolgozó: Társaság
7. Adattovábbítás
A Társaság részére könyvelési szolgáltatásokat nyújtó társaság részére az adatok továbbításra kerülhetnek, mint adatkezelő részére:

–  Corrective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89. a. ép. 7. em. 6., cégjegyzékszám: 01 09 871541, adószám: 13755339-2-41)

2. számú táblázat – a Társaság további tevékenységeinek megvalósítása érdekében kötött szerződések kezelése

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Társaság általános szervezeti működése tárgyában szerződéseket köt. E szerződések létrejöttéhez, teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges a szerződéses partnerek képviseletében eljáró személy(ek) jelen táblázatban meghatározott személyes adatainak kezelése a szerződés részeként. A szerződéses partner az alábbi módokon szolgáltat személyes adatot a Társaság részére és azok az alábbi módokon kerülnek kezelésre a vonatkozó szerződés részeként.
1.1.  A partner a szerződés megkötését megelőzően Érintettként egyes megjelölt lépések, illetve a szerződés megkötésekor a szerződésben saját maga szolgáltat személyes adatot a Társaság részére üzleti kapcsolattartási célokra (kapcsolattartó személy(ek) feltüntetése ajánlati szakban, illetve a szerződésben).
1.2.  A szerződéseket a Társaság elektronikus adatbázisban (szerződés nyilvántartás) rögzíti, azt változás esetén módosítja, illetve a jogviszony megszűnte után, vagy külön felhívásra törli.
1.3.  Amennyiben a szerződéses partner részére személyes adat kerül továbbításra, úgy a partnert a Társaság legalább a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseivel azonos szintű adatkezelési gyakorlatra kötelezi.
2. A kezelt személyes adatok:
2.1.  A szerződésben rögzített személyes adatok
  1. név
  2. email cím
  3. telefonszám
  4. céges postacím
  5. Érintett aláírása
3. Az adatkezelés célja:
A 2.1 pontban meghatározott személyes adatok kezelésének célja a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozása, teljesítése (a szolgáltatások nyújtása).
4. Az adatkezelés jogalapja:
A 2.1. pontban meghatározott személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz az adatkezelés a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A jogviszonyra irányuló ajánlatkérés, vagy ajánlat küldés, illetve a szerződés megkötése a partner részéről kifejezett szándéknyilatkozatnak minősül a szerződés létrehozására.
5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján, illetve a mindenkori jogszabályok szerint adójogi elévülésként meghatározott ideig kezeli.
6. Adatfeldolgozó: Társaság
7. Adattovábbítás
A Társaság részére könyvelési szolgáltatásokat nyújtó társaság részére az adatok továbbításra kerülhetnek, mint adatkezelő részére:

Corrective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89. a. ép. 7. em. 6., cégjegyzékszám: 01 09 871541, adószám: 14%55339-2-41)

3. számú táblázat – számviteli bizonylatok

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Társaság az igénybe vett szolgáltatásokról számlát állít ki, és megőrzi azt. A számlázási célú adatkezelés szorosan kapcsolódik a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozatalával és teljesítésével kapcsolatos adatkezeléshez, annak részét képezi, de attól eltérő jogalapon történik.
2. A kezelt személyes adatok:
Az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján:
1.  név
2.  lakcím
3.  adószám
4.  adózási státusz
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján:
1.  név
2.  lakcím
3. Az adatkezelés célja:
Számla kiállítása az igénybe vett Szolgáltatásokról, annak megőrzése, adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése.
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogalapon kerül sor, azaz az adatkezelés a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség (törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségek) teljesítéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
A kiállított számla, mint számviteli bizonylat megőrzésére a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §-a szerinti határidőig (jelenleg 8 év), 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL törvény (új Art.) 78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján, illetve a mindenkori jogszabályok szerint adójogi elévülésként meghatározott ideig kezeli.
6. Adatfeldolgozó:
A Társaság a számviteli és adókötelezettségek teljesítése céljából igénybe veszi az alábbi társaság szolgáltatásai:

Corrective Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 89. a. ép. 7. em. 6., cégjegyzékszám: 01 09 871541, adószám: 14%55339-2-41)

4. számú táblázat – „ELÉRHETŐSÉG” menüpont útján megvalósuló adatkezelés, külső megkeresések kezelése

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
Az „ELÉRHETŐSÉG” menüpont alatt az Érintettnek lehetősége van a Társaság részére elektronikus üzenetet küldeni a kapcsolatfelvétel/tartás céljából. Az Érintett a megkeresés küldője.
2. A kezelt személyes adatok:
1. név
2. email cím
3. tárgy
4. üzenet
3. Az adatkezelés célja:
Megkeresések kezelése, megválaszolása, a Társaság szolgáltatásaival kapcsolatos ügyintézés.
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) b) pontja alapján kerül sor, azaz a Társasággal létrejövő szerződés létrehozásához, a szerződés megkötését megelőző lépések megtételéhez, a szerződés teljesítéséhez, a teljesítéssel összefüggő esetleges igények rendezéséhez szükséges.
5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság a megkereséseket azok beérkezésétől számított 12 hónapig tárolja, majd törli, a még folyamatban lévő megkeresések kivételével, amelyek törlésére az ügy elintézését követő 12 hónap elteltével kerül sor.
6. Adatfeldolgozó:
Társaság,

INTEGRITY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6., cégjegyzékszám: 07 09 004%39, adószám: 11115139-2-07), mint az e-mailes levelező rendszer tárhelyszolgáltatója

5. számú táblázat – Új munkaerő felvétel alapján megvalósuló adatkezelés, pályázatok, önéletrajzok megőrzése

1. Adatkezelési műveletek:
A Társaság két csatornán keresztül gyűjt önéletrajzokat, motivációs leveleket, pályázatokat (a továbbiakban: együttesen: Pályázat): (I.) munkaerőtoborzó cégek általi továbbítás és/vagy (II.) a Társasághoz közvetlenül beérkező Pályázat útján. A Társaság a beérkezett Pályázatokat rögzíti, rendszerezve tárolja.
2. A kezelt személyes adatok:
Név, email cím, továbbá a csatolt Pályázatban szereplő valamennyi személyes adat. (legmagasabb iskolai végzettség, nyelvismeret, szakmai tapasztalat, lakóhely) Amennyiben a Társaság a Pályázatban a különleges személyes adatot ismer fel, úgy azt haladéktalanul törli, kivéve, ha az adatkezelés a Társaságnak vagy a Pályázónak a foglakoztatást, valamint szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges.
3. Az adatkezelés célja:
A Társaságnál megüresedett és/vagy megüresedő munkakör betöltése.
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelésre a GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az Érintett hozzájárulásával kerül sor.
A hozzájárulás visszavonása:
A Pályázó bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, melynek eredményeként a Társaság haladéktalanul törli a Pályázatát. A hozzájárulás visszavonása azonban nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Pályázó írásban, szabad szöveges kérelemmel teheti meg, melyet a Társaság jelen Tájékoztató V. fejezetében meghatározott elérhetőségének egyikére köteles megküldeni. A hozzájárulás visszavonása a Társaság általi tudomásszerzéssel válik hatályossá.
5. Az adatkezelés időtartama:
(I.)  Amennyiben a Pályázatok munkaerőtoborzó cég útján kerülnek a Társaság részére továbbításra, úgy az adatkezelés időtartama a pályáztatás időtartama, vagyis a Pályázó hozzájárulásának megadásától számított és a pályáztatás lezárásig terjedő időtartam. A Társaság a munkakör betöltését követően haladéktalanul törli a ki nem választott Pályázók személyes adatait (Pályázatait), de legkésőbb a Pályázat beküldésének határidejét követő két hónap elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát a pályáztatási eljárás lezárását követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.
(1)   Amennyiben közvetlenül beérkező Pályázat útján kerül személyes adat a Társasághoz, úgy a Társaság megvizsgálja a Pályázatot és 30 napon belül dönt a Pályázó jelentkezését illetően. A Társaság a határidő lejártát követően haladéktalanul törli a Pályázók személyes adatait (Pályázatait) a határidő elteltével, és akkor is, ha a Pályázó a pályáztatás során a Pályázatát visszavonja. Amennyiben a Társaság a ki nem választott jelentkező Pályázatát ezt követően meg kívánja őrizni, úgy erről a Pályázót előzetesen tájékoztatja, különösen annak céljáról, időtartamáról, majd ezt követően beszerzi ehhez a Pályázó hozzájárulását, mely esetben a Pályázatot e hozzájárulás megadásától számított két hónapos határozott ideig tovább kezeli, annak lejártát követően törli és akkor is, ha a Pályázó ezen idő alatt a hozzájárulását visszavonja.
7. Adatfeldolgozó
INTEGRITY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6., cégjegyzékszám: 07 09 004%39, adószám: 11115139-2-07), mint az e-mailes levelező rendszer tárhelyszolgáltatója
Címzettek, a Pályázatok megismerésére jogosultak: HR feladatkört ellátó személyek, leendő közvetlen munkahelyi vezető, a Társaság mindenkori vezető tisztségviselői

6. számú táblázat – Üzleti partnerek kapcsolattartói adatai elektronikus adatbázisban történő tárolása útján megvalósuló adatkezelés

1. Az adatkezelés folyamatának leírása:
A Társaság az üzleti partnereinek az adatait elektronikus adatbázisban rögzíti. Az üzleti partner adatai között rögzítésre kerül az üzleti partner természetes személy kapcsolattartójának neve és elérhetőségei.
2. A kezelt személyes adatok:
2.1 kapcsolattartó neve
kapcsolattartó telefonszáma
kapcsolattartó email címe
3. Az adatkezelés célja:
A 2.1 pontban meghatározott személyes adatok kezelésének célja az üzleti partnerekkel szerződés létrehozása, a megkötött szerződés teljesítése, ehhez kapcsolódó ügyintézés, kapcsolattartás, az esetleges igények érvényesítése a kapcsolattartón keresztül.
4. Az adatkezelés jogalapja:
A 2.1 pontban meghatározott személyes adatok adatkezelésére a GDPR 6. cikk (1) b) és a GDPR 6. cikk (1) f) pontja szerinti jogalapon kerül sor.

–       az adatkezelés a szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződés létrehozásához és teljesítéséhez szükséges. A jogviszonyra irányuló ajánlatkérés, vagy ajánlat tevés, illetve a szerződés megkötése az üzleti partner részéről kifejezett szándéknyilatkozatnak minősül a szerződés létrehozására.

–       az adatkezelés a Társaság azon jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, hogy az üzleti partnerrel a Társaság kapcsolatot tudjon tartani, a megkötött szerződést teljesíteni tudja, a szerződésből eredő kötelezettségeinek eleget tudjon tenni, mely kizárólag az üzleti partner által kijelölt kapcsolattartó útján lehetséges.

5. Az adatkezelés időtartama:
A Társaság az Érintett személyes adatait a szerződéses jogviszony fennállása alatt, a szerződés teljesítéséig, illetve azt követően határozott ideig, 2017. december 31. napjáig az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (régi Art.) 47. § (3) bekezdése és a 164. § alapján, míg 2018. január 1. napját követően az adózás rendjéről szóló 2017. évi CV. törvény (új Art.) §-á78. § (3) bekezdése és 202. §-a alapján, illetve a mindenkori jogszabályok szerint adójogi elévülésként meghatározott ideig kezeli.

Amennyiben a szerződéskötést megelőző tárgyalások, levelezések nem vezetnek szerződéskötéshez, a Társaság a kapcsolattartó adatait, az esetleges levélváltást a későbbi kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, üzleti kapcsolat létrehozása céljából 1 évig tárolja. A Társaság jogos érdeke, hogy esetleges későbbi szerződéskötés céljából az üzleti partner adata rendelkezésre álljon, ezzel lehetővé téve a kapcsolatfelvételt és a szerződéskötést, amely nem csak a Társaság, hanem az üzleti partner érdeke is.

8. Adatfeldolgozó:
Társaság

7. Cookie technológia alkalmazása útján megvalósuló adatkezelés

A Társaság Weboldalát az INTEGRITY Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság (8000 Székesfehérvár, Gyetvai u 6., cégjegyzékszám: 07 09 003739, adószám: 11115139-2-07) tárolja és üzemelteti.

A Társaság mindenkori ún. Cookie szabályzata a Weboldalon található meg.

           

8. számú táblázat – Elektronikus megfigyelőrendszer (kamera) útján megvalósuló adatkezelés

1. Adatkezelési műveletek:
A Társaság székhelyén és a szolgáltatások nyújtásának helyén az Szvtv. 31. § (1) bekezdése alapján az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, üzleti titok megőrzése és vagyonvédelem érdekében elektronikus megfigyelőrendszert (a továbbiakban: Kamera) alkalmaz, mely közvetlen megfigyelést és/vagy kép és hangrögzítést (a továbbiakban: Felvétel) tesz lehetővé. A a biztonsági előírások megsértése, vagy egyéb jogsértések az emberi életet, testi épséget és vagyonbiztonságot veszélyeztethetik ezért a jogszerű és biztonságos eljárások ellenőrzéséhez a Társaságnak komoly érdeke fűződik. A Kamera alkalmazásának célja jogsértések és biztonsági kockázatok észlelése, esetleges elkövető tettenérése, jogsértő és veszélyhelyzetet okozó cselekmények megelőzése, és azok bizonyítása. A Kamera alkalmazása az Érintettek információs önrendelkezési jogának aránytalan korlátozásával nem jár. A Társaság nem alkalmaz Kamerát olyan helyiségekben, amelyekben a megfigyelés az Érintettek emberi méltóságát sértené, így különösen az öltözőkben, zuhanyzókban, illemhelyiségekben.
2. A Felvétellel érintett személyes adatok:
A Felvétel teljes tartalma, különösen, de nem kizárólagosan az Érintett képmása, hangja, magatartása.
3. Az adatkezelés célja:
Emberi élet, testi épség, személyi szabadság, vagyonvédelem továbbá üzleti titok megőrzése.
A személyes adatok kezelésének célja a Társaság működésének zavartalan biztosítása, a vagyonvédelem hatékony megszervezése, az emberi élet, testi épség, személyi szabadság védelme, Társaság vagyontárgyainak védelme, a Társaság üzleti titkainak védelme. A Társaságnak komoly érdeke fűződik a szolgáltatások nyújtásának helyén megvalósuló jogsértések esetén a jogsértésben érintett személyek beazonosíthatóságához.
4. Az adatkezelés jogalapja:
Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján, Társaság jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
5. A Felvétel tárolásának helye:
A Társaság székhelyén található saját szerver.
6. A Felvétel tárolásának időtartama:
A Társaság a Felvételeket felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 3 munkanap elteltével megsemmisíti, törli. Felhasználás alatt a Felvétel bírósági vagy más hatósági eljárásban bizonyítékként történő felhasználása értendő.
7. A Felvétel tárolásával kapcsolatos adatbiztonsági intézkedések:
A szerver kizárólag a vezető tisztségviselő által elérhető, zárt helyen van. A Felvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitorhoz a vezető tisztségviselő fér hozzá. A Társaság a Felvételekről kizárólag jogainak érvényesítése, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettség teljesítése céljából készít másolatot (például rendőrségi megkeresés teljesítése céljából). Amennyiben a Felvételről másolat készül és annak valamely példánya nem kerül a jogszabályban meghatározott hatóság részére továbbításra, úgy a Felvétel másolatát tartalmazó adathordozót a Társaság a jelen pont szerinti adatbiztonsági szabályok szerint kezeli. A Felvétel 10. pont szerinti ellenőrzését, a Felvételek mentését, a másolatkészítést a Társaság jegyzőkönyvben dokumentálja. A Társaság az igényérvényesítés jogerős lezárását (az adatkezelés céljának megszűnését) követően a Felvétel másolatát haladéktalanul megsemmisíti.
8. A Felvétel megismerésére jogosult személyek:
A Társaság vezető tisztségviselője
9. A Felvétel továbbítása:
A Társaság a Felvételeket kizárólag a jogszabályban meghatározott személyek részére, jogi kötelezettség teljesítése céljából továbbítja.
10. A Felvételek ellenőrzésére (visszanézésére) vonatkozó szabályok:
A Társaság a Felvételeket kizárólag egy adott jogsértő esemény, cselekmény bekövetkezésének gyanúja miatt ellenőrzi, nézi vissza. A Társaság a Felvétel visszanézése (ellenőrzése) során a fokozatosság elvére figyelemmel lépcsőzetes ellenőrzési rendszert vezet be, abból a célból, hogy az ellenőrzés ne, vagy lehetőleg minél kisebb mértékben érintse az Érintettek magánszféráját. A visszanézés első lépéseként a vezető tisztségviselő meghatároz (i) egy időtartamot, mely alatt a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint történt, meghatározza továbbá konkrétan azt (ii) a területet, illetve (iii) kamera látószöget, melyen belül a visszanézésre okot adó esemény minden valószínűség szerint történt. Az utasítást adó személy az ellenőrzés első lépéseként legfeljebb 12 órás időtartamot állapíthat meg. Amennyiben az első lépésként meghatározott szempontok alapján az ellenőrzés célja megvalósul, úgy a Társaság az ellenőrzést haladéktalanul befejezi. Amennyiben előbbiek kétség kívül nem állapíthatók meg, és az ellenőrzés folytatása szükséges, úgy a vezető tisztségviselő második lépésként jogosult az első lépésben meghatározottaknál tágabb szempontokat megállapítani.
11. A Felvétel felhasználásának célja:
A Társaság a Felvételeket kizárólag jogainak érvényesítése, vagy jogszabályban meghatározott kötelezettsége teljesítése érdekében használja fel.
A személyes adatok kezelésére a GDPR 6. cikk (1) f) pontja alapján kerül sor, azaz a Társaság jogos érdekeinek érvényesítése végett. A Társaságnak komoly érdeke fűződik a videófelvétel alkalmazáshoz.

III. ÉRINTETT JOGAI
Az Érintettet a fenti adatkezelésekkel kapcsolatban az alábbi jogok illetik meg.

3.1.    Tájékoztatáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaság által kezelt személyes adatai vonatkozásában az adatkezeléssel összefüggő tényekről az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Tekintettel arra, hogy az Érintett saját maga adja meg a Társaság részére személyes adatait, a Társaság a GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségének a jelen Tájékoztatóval tesz eleget.

3.2.    Hozzáférés joga (GDPR 15. cikk)

Az Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni arról, hogy a Társaság pontosan mely személyes adatait kezeli. Kérésére a Társaság tájékoztatást ad továbbá az Érintettre vonatkozó adatkezelés céljairól, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait (ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket, amennyiben erre sor került). Az Érintett bármikor jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon ahhoz, hogy jogosult kérelmezni a Társaságtól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintett bármikor jogosult arról információt, tájékoztatást kapni, hogy a felügyeleti hatósághoz panaszt nyújthat be. Amennyiben felmerül olyan adat, amelyet nem az Érintettől szerezett be a Tárasaság, úgy az Érintett bármikor tájékoztatást kérhet az adat(ok) forrásáról. Amennyiben a Társaság személyes adatokat harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére továbbítja, akkor a Társaság az Érintettet tájékoztatja a továbbításra vonatkozóan a GDPR a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról is.

Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok első másolatát a Társaság díjmentesen az Érintett rendelkezésre bocsátja. A Társaság további másolatokért az adminisztratív költségeken alapuló, az adatok mennyiségéhez igazodó észszerű mértékű díjat számíthat fel, ennek összegét azonban a Társaság előzetesen közli az Érintettel. Amennyiben az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a tájékoztatás/hozzáférés iránti kérelmét, úgy a Társaság az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Érintett rendelkezésére, kivéve, ha az Érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

3.3.    Helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog (GDPR 16. cikk)
Az Érintett jogosult kérni, hogy a Társaság helyesbítse a pontatlan vagy hibásan felvett személyes adatokat. Amennyiben az adatok hiányosak – figyelembe véve az adatkezelés célját – az Érintett kérheti azok kiegészítését. Ha a helyesbíteni vagy kiegészíteni kért adat valamely, a személyazonosságot és a lakcímet igazoló hatósági igazolványban vagy egyéb közhiteles nyilvántartásban szereplő adat, a helyesbítéshez vagy kiegészítéshez ezen dokumentum bemutatása is szükséges.

3.4.    Személyes adatok törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) (GDPR 17. cikk)
Az Érintett bármikor kérheti a Társaságtól személyes adatai törlését, amely kérésnek a Társaság köteles eleget tenni, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 1. a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat a Társaság gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 2. az Érintett visszavonta az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 3. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik a Társaság közérdeken vagy a jogos érdeken alapuló adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a GDPR 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik a közvetlen üzletszerzés céljából történő adatkezelés ellen;
 4. a személyes adatokat a Társaság jogellenesen kezelte;
 5. a személyes adatokat a Társaságra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 6. a személyes adatok gyűjtésére a GDPR 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben a Társaság nyilvánosságra hozta a személyes adatot és azt törölni köteles, minden ésszerűen elvárható lépést megtesz annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő további adatkezelőket a törlési kötelezettségről.

Nem kell az adatot törölni, amennyiben az adatkezelés szükséges:

 1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 2. a személyes adatok kezelését előíró, a Társaságra alkalmazandó jog szerinti kötelezettség teljesítése (pl. adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése), illetve közérdekből vagy a Társaságra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 3. a GDPR 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 4. a GDPR 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, ha a törlési jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 5. jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

3.5.    Adatkezelés korlátozásához való jog (GDPR 18. cikk)
Az Érintett kérheti, hogy a Társaság korlátozza bizonyos személyes adatai kezelését, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. az Érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozott az adatkezelés ellen és idő szükséges annak vizsgálatára, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre. Ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy van-e elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, azaz, hogy a Társaság adat megtartásához és kezeléséhez fűződő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett adattörléshez fűződő jogos indokaival szemben.

A korlátozás ideje alatt az adatot a Társaság csak tárolja, azon egyéb adatkezelési műveletet nem végez, kivéve, ha i) a további műveletekhez az Érintett hozzájárul vagy ii) ha az adatok kezelése jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükséges, továbbá, iii) ha más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében szükséges, vagy iv) ha az adatkezelést az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdeke megköveteli.

Az adatkezelés korlátozása esetén a korlátozás feloldásáról a Társaság az Érintettet előzetesen abban a formában és módon tájékoztatja, ahogyan az Érintett az adatkezelés korlátozását igényelte.

A Társaság minden olyan címzettet tájékoztat a Érintett által kért és a Társaság által végrehajtott helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Érintett kérésére a Társaság tájékoztatja az Érintettet arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatott.

3.6.    Tiltakozáshoz való jog (GDPR 21. cikk)
Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekből vagy a Társaság, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen (GDPR 6. cikk (1) bek. e) és f) pontok), ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Társaság a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok, közvetlen üzletszerzés érdekében és céljából történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is (ha ilyet a Társaság alkalmaz, erről azonban megfelelően tájékoztatást ad), amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Tiltakozás esetén a személyes adatokat a továbbiakban közvetlen üzletszerzési célból a Társaság nem kezeli.

Statisztikai célból történő adatkezelés esetén az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

3.7.    Adathordozhatósághoz való jog (GDPR 20. cikk)
Tekintettel arra, hogy a Társaság az Érintett adatait elektronikus adatbázisban is tárolja, az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, a Társaság rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt a Társaság megakadályozná. Az adathordozhatósághoz való jog azon adatok vonatkozásában illeti meg az Érintettet, amelyek kezelése a Érintett hozzájárulásán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont vagy a 9. cikk (2) bekezdés a) pont) vagy szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) alapul. Amennyiben a Érintett kéri a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását, a Társaság jelzi, hogy ez technikailag megvalósítható-e.

3.8.    A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (GDPR 77. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése a GDPR rendelkezéseit sérti.
Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., e-mail: [email protected], +36-1-3911400, elnök: dr. Péterfalvi Attila, www.naih.hu).

Az a felügyeleti hatóság, amelyhez az Érintett a panaszt benyújtotta, köteles tájékoztatni az Érintettet, mint ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a GDPR 78. cikk alapján az Érintett jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

3.9.    A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 78. cikk)
Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben. Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, az Érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha a GDPR 55. vagy 56. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az Érintettet a 77. cikk alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről. A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósággal szembeni bírósági eljárásra a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság rendelkezik hatáskörrel és illetékességgel).

3.10.   A Társasággal vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog (GDPR 79. cikk)
A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, a 4.8. pont szerinti jog – sérelme nélkül, az Érintett jogosult bíróság előtti peres eljárást kezdeményezni, ha megítélése szerint a Társaság a személyes adatait nem a GDPR-nak megfelelően kezelte és ennek következtében megsértette a GDPR szerinti jogait.

Az eljárást a Társaság tevékenységi helye szerinti tagállam, azaz Magyarország bírósága előtt kell megindítani. Az eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is (ha az nem egyezik meg Magyarországgal).

3.11.  Az Érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről (GDPR 34. cikk)
Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az Érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Társaság indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintettet az adatvédelmi incidensről. Ezen tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább az alábbi információkat és intézkedéseket:

 1. közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
 2. ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 3. ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az Érintettet nem kell adatvédelmi incidensről tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 1. a Társaság megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 2. a Társaság az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 3. a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé.

A fenti esetekben az Érintettet nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az Érintett hasonlóan hatékony tájékoztatását.

IV. AZ ÉRINTETT JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE,
KÉRELMÉNEK ELŐTERJESZTÉSE, KAPCSOLATFELVÉTEL A TÁRSASÁGGAL

Az Érintett jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint i) írásban, postai úton ii) személyesen juttassa el a Társaság tulajdonos társaságának a székhelyére vagy iii) e-mail útján küldje meg a Társaság e-mail elérhetőségére.

Adatkezelő elérhetőségei:

cégnév:
COLOSSAL Rendezvénytechnikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely:
1117 Budapest, Budafoki út 187-189.

cégjegyzékszám:
Cg. 01 09 685534

képviseli:
Lerner András ügyvezető

adószám:
11964555-2-43

email cím:
[email protected]

honlap:
www.colossalrental.hu

Amennyiben az Érintett személyazonosságával kapcsolatban kétség merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, a Társaság jogosult az Érintettől további, a személyazonosság megerősítéséhez szükséges és arra alkalmas azonosító adatokat kérni.

Amennyiben a kérelem előterjesztője a személyét nem tudja kétséget kizáróan igazolni, és így nem tudja őt azonosítani, a kérelem elintézését a Társaság megtagadhatja.

A Társaság indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Társaság a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet.

Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az Érintett azt másként kéri.

Ha a Társaság nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A GDPR 13. és 14. cikk szerinti információkat és a 15–22. és 34. cikk szerinti tájékoztatást és intézkedést a Társaság díjmentesen biztosítja. Ha valamely kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával, vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre a Társaság:

 1. a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy
 2. b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Budapest, 2018. május 25.

Visszalépés a honlapra